Het effect na twee jaar behandeling met sublinguaal graspollenimmunotherapie op nasaal respons
Marilou Tromp en Marisa Venema, apothekers in opleiding tot specialist
mei 2017

Waarom dit onderzoek
Allergische rhinitis komt bij 15 tot 30% van de Amerikanen voor. Wanneer vermijden van allergenen onmogelijk is en antihistaminica niet werken, is immunotherapie een goede behandeloptie. Sublinguale en subcutane immunotherapie zijn effectief bij seizoensgebonden allergische rhinitis. Er is bewezen dat na drie jaar gebruik van immunotherapie vermindering van symptomen te zien is tot twee jaar na het staken van de therapie. De GRASS RCT onderzoekt de verbetering tot drie jaar na het staken van tweejarige sublinguale immunotherapie.

Onderzoeksvraag
Leidt twee jaar sublinguaal graspollenimmunotherapie bij patiënten met matig tot ernstige seizoensgebonden rhinitis tot een aanhoudende vermindering van de klinische symptomen tot één jaar na staken van het gebruik van de immunotherapie in vergelijking met placebo?

Hoe werd dit onderzocht?
Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek met drie parallelgroepen werd uitgevoerd bij 106 volwassen patiënten met matig-ernstige seizoensgebonden allergische rhinitis. De onderzoeksgroep bestond uit dagelijkse sublinguale immunotherapie, die werd vergeleken met placebo. De derde groep ontving subcutane immunotherapie en werd gebruikt als positieve controle. 
Om aan de inclusiecriteria te voldoen, moesten proefpersonen tussen de 18 en 65 jaar oud zijn en minimaal twee jaar bekend zijn met gemiddelde tot ernstige graspollen geïnduceerde allergische rhinitis. Ook moesten ze een positieve uitslag hebben op de huidpriktest met graspollen extract en een bovengemiddelde score laten zien op de nasale gras-allergenen-test (Totale Nasale Symptomen Score, TNSS, ≥7). Exclusiecriteria waren een historie van gemiddelde tot ernstige symptomen na blootstelling aan een ander seizoensgebonden allergeen, een historie van matig tot ernstige astma, anafylaxie, chronische sinitis, andere immuunziekten en/of roken.

Belangrijkste resultaten
Na drie jaar follow-up verschilde het primaire eindpunt, de TNSS, niet van placebo. Ook de secundaire verkennende eindpunten, welke werden onderzocht aan de hand van metingen van de inademingsstroom, vragenlijsten en vroege en late huidreacties, verschilden niet van placebo.

Belangrijkste conclusies
Bij patiënten met matige-ernstige seizoensgebonden allergische rhinitis verschilde de verbetering van de nasale respons gedurende blootstelling aan allergenen, na twee jaar sublinguale graspollenimmunotherapie, niet significant van placebo.

Consequenties voor de praktijk 
Internationale richtlijnen bevelen minimaal drie jaar immunotherapie aan voor de sublinguale en subcutane methode. Aan de hand van dit onderzoek wordt geadviseerd deze internationale richtlijnen, met minimaal drie jaar behandelingsadvies, te handhaven.

Literatuur
Scadding GW, Calderon MA et al. Effect of 2 Years of Treatment With Sublingual Grass Pollen Immunotherapy on Nasal Response to Allergen Challenge at 3 Years Among Patients With Moderate to Severe Seasonal Allergic Rhinitis: The GRASS Randomized Clinical Trial. Jama 2017;317(6):615-625.