Budesonide-formoterol: in de aanval?
Manon Bakker en Shailish Bajnath, apothelers in opleiding tot specialist
december 2019

Waarom dit onderzoek
Regulier gebruik van inhalatiecorticosteroïden verlaagt het risico op een astma-aanval. In de praktijk is de therapietrouw echter laag. Een andere optie bij een astma-aanval is het toepassen van een combinatie van een corticosteroïd met een langwerkende bèta-agonist (LABA). Tot nu toe is in eerdere studies nog niet vastgesteld of deze vorm van therapie effectief en veilig is in de behandeling van milde astma.

Onderzoeksvraag
Is de combinatie budesonide-formoterol als aanvalstherapie effectiever bij milde astma dan een onderhoudsbehandeling met budesonide en terbutaline als noodmedicatie?

Hoe werd dit onderzocht?
Er werden 437 patiënten met milde astma 52 weken lang behandeld met budesonide-formoterol als aanvalstherapie. De controlegroep van 488 patiënten werd behandeld met budesonide als onderhoudstherapie en terbutaline als noodmedicatie. Uitkomstmaat was het aantal ernstige astma-aanvallen. Een astma-aanval wordt beoordeeld als ernstig, wanneer langer dan drie dagen systemisch corticosteroïden gebruikt moeten worden, wanneer een patiënt de spoedeisende hulp bezoekt of wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Belangrijkste resultaten
Het aantal ernstige astma-aanvallen over een jaar was lager in de budesonide-formoterolgroep, dan in de budesonide-onderhoudsgroep. (Absoluut aantal per patiënt per jaar was respectievelijk 0,119 versus 0,172; relatieve ‘rate’ 0,69; 95%CI 0,48-1,00; p=0,049.) De astmasymptoomcontrole, gemeten door middel van de ACQ-5-score, verschilde niet significant tussen beide groepen.

Belangrijkste conclusies
De combinatie budesonide-formoterol als aanvalstherapie is effectiever bij milde astma dan een onderhoudsbehandeling met budesonide en terbutaline als noodmedicatie. Het aantal ernstige astma-aanvallen is hierbij verlaagd met 31 procent, terwijl de gebruikers slechts 60 procent van de onderhoudsdosis budesonide gebruikten.

Consequenties voor de praktijk
De uitkomsten van dit onderzoek sluiten aan bij de aanbevelingen van het Global Initiative for Asthma (GINA) in 2019. Zij geven bij patiënten met milde astma de voorkeur aan ofwel een aanvalsbehandeling inclusief corticosteroïd, ofwel dagelijks gebruik van een laag gedoseerd corticosteroïd. Dit zou beteken dat de huidige eerste stap in de richtlijnen, gebruik van een kortwerkende bèta-agonist, komt te vervallen.

Literatuur
Hardy J, Baggott C et al. Budesonide-formoterol reliever therapy versus maintenance budesonide plus terbutaline reliever therapy in adults with mild to moderate asthma (PRACTICAL): a 52-week, open-label, multicentre, superiority, randomised controlled trial. Lancet 2019;394:919-928.