Hoge vitamine B12-plasmaconcentratie geassocieerd met sterfte door alle oorzaken

Maria de Jong en Iris Kluft, apothekers in opleiding tot specialist
juni 2020

Waarom dit onderzoek? 
De effecten van vitamine B12-deficiëntie zijn bekend en onderzocht. Weinig onderzoek is echter gedaan naar de effecten van te hoge vitamine B12-plasmaconcentraties. Eerdere studies suggereren dat er een verband is tussen hoge concentraties en kans op sterfte bij patiënten verblijvend in het ziekenhuis, ouderen en dialysepatiënten. Het effect van verhoogde vitamine B12-plasmaconcentraties op sterfte in de algemene bevolking is nog niet eerder onderzocht.

Onderzoeksvraag 
Is er een verband tussen vitamine B12-plasmaconcentraties en het risico op sterfte bij Nederlandse volwassenen?

Hoe werd dit onderzocht? 
In totaal werden 5571 deelnemers geïncludeerd uit de Prevention of renal and vascular end-stage disease (PREVEND)-studie in Groningen. Mensen met diabetes mellitus type 1, parenterale vitamine B12-suppletie, ontbrekende vitamine B12-plasmaconcentraties en zwangere vrouwen werden geëxcludeerd. Deelnemers werden gedurende tien jaar gevolgd vanaf de nulmeting op 1 januari 2001. Er werden laboratoriumwaarden als vitamine B12-plasmaconcentratie, serum creatinine en ferritine gemeten. Gegevens over sterfte werden verkregen uit het gemeentelijk register.

Belangrijkste resultaten 
Vitamine B12-deficiëntie werd gedefinieerd als een plasmaconcentratie <200,60 pg/mL. De onderzoekspopulatie werd op basis van vitamine B12-plasmaconcentraties ingedeeld in vier kwartielen (Q1-Q4). Gedurende de onderzoeksperiode van 8,2 jaar stierven 226 (4,1%) deelnemers. In het kwartiel met de laagste concentratie (Q1 <338,85 pg/mL) en hoogste (Q4 >455,41 pg/mL) werden respectievelijk 33,8 en 65,7 sterfgevallen per 10.000 persoonsjaren gerapporteerd. Na correctie voor klinische en laboratoriumvariabelen, werd met Cox-regressieanalyse een significant verband aangetoond tussen een hoger vitamine B12-plasmaconcentratie en een verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken (hazard ratio [HR] per 1 standaarddeviatie toename = 1,25 [95% betrouwbaarheidsinterval 1,06-1,47]; p=0,006). In de figuur is het verband tussen vitamine B12-plasmaconcentraties met het aangepaste risico op sterfte door alle oorzaken weergegeven.

Schermafbeelding 2020 07 05 om 17.30.07

Belangrijke conclusies
De resultaten laten zien dat een hogere vitamine B12-plasmaconcentratie wordt geassocieerd met een verhoogd risico op sterfte door alle oorzaken. Hierbij is gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, nierfunctie en andere klinische en laboratoriumvariabelen. Dergelijke onderzoeksresultaten impliceren dat voorzichtigheid geboden is met het suppleren van vitamine B12.

Literatuur
1. Flores-Guerrero JL, Minoviç I, Groothof D et al. Association of Plasma Concentration of Vitamin B12 With All-Cause Mortality in the General Population in the Netherlands. JAMA 2020;3:19274.