Opvallend aan deze tactische zet is dat apothekers niet genoemd worden als partij die mag meepraten. En dat terwijl er op het gebied van het doelmatig gebruiken van geneesmiddelen toch nog een wereld te winnen is / zo toonde het rapport  van Booz&Co onlangs aan. In talloze onderzoeken is bewezen dat het juist wél voorschrijven én goed gebruiken van geneesmiddelen enorme besparingen elders in de zorg kunnen opleveren. De oplossing voor een groot deel van de bezuinigingsproblematiek ligt gewoon op straat, maar de minister slaat haar ogen ten hemel.

Het is te hopen dat artsen, verzekeraars en patiënten inmiddels ook overtuigd zijn van nuttige interventies van de apotheker, zoals medicatiebeoordelingen en verbetering van de therapietrouw en dat ze Schippers erop wijzen dat een integrale aanpak van voorschrijven, afleveren en gebruiken van geneesmiddelen veel meer oplevert dan het domweg schrappen van medicijnen uit het basispakket.

Als ik mocht meepraten van de minister zou ik het wel weten: weg met de kaasschaaf, de budgetscheiding tussen eerste en tweede lijn en het ontkennen van de verantwoordelijkheid van de patiënt. Vergoed alle therapieën en geneesmiddelen vanuit het basispakket, waarvan is aangetoond dat deze kosteneffectief zijn en/of de kwaliteit van leven verhogen. Maar alleen als de patiënt actief participeert in zijn behandeling en daarvoor medeverantwoordelijkheid neemt.

 

Jos Lüers, hoofdredacteur PS-bulletin

  

ACTUEEL

 

Diane-35 van de markt in Frankrijk weetniet

Frankrijk heeft aangekondigd om de pil Diane-35 binnenkort van de markt te halen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft het medicijn in 1987 toegelaten in Nederland voor de behandeling van acne, een vette huid of lichte overbeharing bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd / voor zover een arts vindt dat behandeling met hormonen noodzakelijk is.

In Nederland waren tot voor kort geen fatale gevallen bekend bij het gebruik van dit middel. Op 11 februari liet een woordvoerder van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb het Algemeen Dagblad weten dat begin dit jaar in Nederland een vrouw waarschijnlijk is overleden door langdurig gebruik van de Diane-35-pil.

Aangeraden wordt om de behandeling met de pil te stoppen drie á vier maanden nadat de huidaandoening, waarvoor Diane-35 werd voorgeschreven, is verdwenen. 

In Nederland gebruikten in 2011 ruim 160 duizend vrouwen de Diane-35. De balans tussen werkzaamheid en risico€™s van Diane-35 blijft vooralsnog positief. De PRAC (Pharmacovigilance Risk Assesment Committee), waarin het CBG vertegenwoordigd is, is bijeengekomen. Patiënten die op dit moment Diane 35 gebruiken wordt geadviseerd om niet te stoppen met het geneesmiddel en bij ongerustheid naar hun arts te gaan.

 

 

Novartis trekt de registratie voor Ruvise® terug weetniet

EMA (European Medicines Agency) is door Novartis op de hoogte gebracht van het feit dat zij hun aanvraag voor registratie van het middel Ruvise® (imatinib mesilaat) willen terugtrekken. Ruvise® is een orale proteïne tyrosinekinaseremmer. Het zou op de markt komen voor de behandeling van patiënten met pulmonale arteriële hypertensie. Het middel zou in dit verband als add-on therapie worden toegepast.

Reden van terugtrekking zou de te korte termijn zijn waarop het Europese beoordelingscollege van geneesmiddelen, CHMP, extra gegevens over de veiligheid van het middel wenste te ontvangen, alvorens het registratietraject af te ronden. Novartis gaf aan niet in staat te zijn om deze gegevens binnen de gestelde termijn aan te leveren bij de CHMP, waarop zij besloten hebben om de aanvraag voor registratie terug te trekken. Mogelijk wordt het middel in een later stadium alsnog op de markt gebracht.

 

 

GELEZEN

 

GLP-agonisten effectiever dan DPP-4-remmers weetniet

GLP-1-agonisten (Byetta®, Victoza® zijn effectiever dan DPP-4-remmers wanneer wordt gekeken naar de reductie van het HbA1c, gewichtsverlies en verlaging van de systolische bloeddruk. Deze conclusie werd getrokken door onderzoekers die onlangs een review publiceerden in het Journal of Clinical Pharmacy

GLP-1-agonisten en DPP-4-remmers zijn al enkele jaren geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type II, wanneer behandeling met andere orale antidiabetica (biguaniden, sulfonylureumderivaten of thiazolidinedionen) niet goed mogelijk is. 

Recentelijk zijn verschillende studies gepubliceerd waarin werd gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van de GLP-1-agonisten en DPP-4-remmers. De betrokken onderzoeken bestonden voornamelijk uit open-label studies met een relatief korte behandelingsduur, waardoor er geen conclusies kunnen worden getrokken op basis van lange termijnuitkomsten, zoals mortaliteit en morbiditeit door cardiovasculaire complicaties.

De populatie van de betrokken studies bestond vooral uit patiënten met zo weinig mogelijk cardiovasculaire complicaties, wat extrapolatie van de resultaten van de studies naar de praktijk bemoeilijkt.

Bron:

  Sheldon Russell. Incretin-based therapies for type 2 diabetes mellitus: a review of direct comparisons of efficacy, safety and patiënt satisfaction. Int J Clin Pharm, published online 22 december 2012. 

 

 

Meer bradycardie bij bisoprolol in vergelijking met carvedilol

Het effect en de verdraagbaarheid van bisoprolol ten opzichte van carvedilol werd vergeleken in een dubbeldblind, gerandomiseerd, multicentre onderzoek, waarbij 883 patiënten werden geïncludeerd. Gekeken werd naar de verdraagbaarheid, die werd gedefinieerd als het aantal patiënten dat na twaalf weken het middel nog steeds op de voorgeschreven manier gebruikte. Geïncludeerde patiënten hadden allen een verminderde ejectie fractie vanuit de linker ventrikel. Secundaire eindpunten waren het aantal bijwerkingen dat optrad tijdens de twaalfweekse behandeling en de klinische parameters die werden gemeten bij de patiënt, zoals FEV (forced expiratory volume) en reductie van de hartslagfrequentie.

Bisoprolol werd niet significant beter verdragen ten opzichte van carvedilol. Het type bijwerkingen dat optrad bij behandeling met beide middelen verschilde. Bradycardie kwam vaker voor in de bisoprololgroep dan in de carvedilolgroep 16 versus 11% (p=0,02). De carvedilolgroep had een significant grotere daling van het FEV ten opzichte van de bisoprololgroep (gemeten verschil in FEV: 50 ml (95% BI, 4-95, p=0,03) en meer pulmonale bijwerkingen (10 versus 4%; p<0,001).

Bron: 

   Düngen HD, Apostolovic S et al. Titration to target dose of bisoprolol vs. Carvedilol in elderly patients with heart failure: the CIBIS-ELD trial. Eur J Heart Fail 2011;13:670-680.