Een lichte voorkeur voor ACE-remmers bij patiënten met een hoger BMI 

Mariem Gam en Eugenie Gijsbers, apothekers in opleiding tot specialist

 

Waarom dit onderzoek? 

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste oorzaak van chronisch ziekte en overlijden. Hypertensie is hiervoor een van de grootste risicofactoren en treedt vaker op bij obese individuen dan bij mensen met een normaal gewicht. Bloeddrukverlagende medicatie kan het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Door eerder uitgevoerde studies is het vermoeden ontstaan dat de pathogenese van hypertensie verschilt tussen mensen met een normaal gewicht en obese personen. Hypertensie zou daarom mogelijk ook verschillend behandeld moeten worden bij deze twee groepen. 

 

Onderzoeksvraag

Moeten mensen met een hoog body mass index (BMI) anders behandeld worden voor hypertensie dan mensen met een normaal gewicht? 

 

Hoe is dit onderzocht? 

Voor deze studie is gebruikt gemaakt van randomised controlled trials. Van de in totaal 697 verkregen resultaten, werden 22 studies geïncludeerd. Er zijn drie verschillende analyses uitgevoerd om de relatie tussen BMI en bloeddrukverlagende middelen te onderzoeken. Er is een meta-analyse uitgevoerd, waarbij gekeken is naar drie BMI-subgroepen: normaal, overgewicht en obees. Voor deze drie groepen is ook gekeken of de mate van bloeddrukverlaging een effect heeft op grote cardiovasculaire gebeurtenissen. Daarnaast is er door middel van cox-regressie gekeken of er een samenhang is tussen de hoogte van het BMI en de keuze van het bloeddrukverlagende geneesmiddel. 

 

Belangrijkste resultaten

Voor de meeste vergelijkingen in dit onderzoek is geen significant verschil aangetoond tussen de verschillende bloeddrukverlagende behandelingen in de drie BMI-subgroepen. In de vergelijking tussen ACE-remmers en andere diuretica, werd een significant verschil gevonden (p=0,002). ACE-remmers gaven meer bescherming tegen ernstige cardiovasculaire events bij patiënten met een hoger BMI. Hetzelfde geldt voor de vergelijking van ACE-remmers met bètablokkers en calciumantagonisten (p=0,02 en p=0,04 respectievelijk).

 

Consequenties voor de praktijk 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek lijkt er een lichte voorkeur te zijn voor ACE-remmers bij patiënten met een hoger BMI. Deze resultaten zijn niet overtuigend genoeg om dit als leidraad te gebruiken bij het instellen van nieuwe patiënten op bloeddrukverlagende medicatie. 

 

Literatuur

Ying A et al. Effects of blood pressure lowering on cardiovascular risk according to baseline body-mass index: a meta-analyse of randomised trials. Lancet 2015;385:867-874.