Effectiviteit en veiligheid van een lage dosis colchicine na myocardinfarct

Zohra Mahmoodi en Abdessamad el Mousati, apothekers in opleiding tot specialist
januari 2020

Achtergrond
Experimenteel en klinisch bewijs ondersteunt de rol van inflammatie in arteriosclerose en de complicaties daarvan.[1 2 3] Daarom gaat de zoektocht door naar een bruikbare anti-inflammatoire behandeling die het risico op arteriosclerotische events zou kunnen verlagen in patiënten met coronair arterielijden. Colchicine is een oraal toegediend, potent anti-inflammatoir middel dat geïndiceerd is voor de behandeling van jicht en pericarditis.

Onderzoeksvraag
Verlaagt een lage dosering cochicine het risico op cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten met een recent doorgemaakt myocardinfarct en wat is het veiligheidsprofiel op lange termijn?

Hoe werd dit onderzocht?
Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie is uitgevoerd bij 4.745 patiënten met een doorgemaakt myocardinfarct korter dan dertig dagen voor inclusie. Deze patiënten, die volgens richtlijnen werden behandeld en bij wie percutane coronaire interventie (PCI) was afgerond, indien gepland, werden gerandomiseerd naar dagelijks colchicine 0,5 mg of placebo. De mediane duur van follow-up was 22,6 maanden. Het primaire eindpunt was een samenstelling van de tijd tot het eerste optreden van cardiovasculaire sterfte, hartstilstand, myocardinfarct, beroerte, of urgente opname waarvoor coronaire revascularisatie nodig was.

Belangrijkste resultaten
Van de 4.745 patiënten kregen er 2.366 dagelijks 0,5 mg colchicine en 2.379 behoorden tot de placebogroep. Het primaire samengestelde eindpunt werd bereikt door 5,5% voor in de colchicinegroep in vergelijking tot 7,1% in de placebogroep (hazard ratio 0,77; 95%BI 0,61 tot 0,96; p=0,02). De niet-significante hazard ratio’s van de individuele eindpunten zijn 0,84 voor cardiovasculaire sterfte, 0,83 voor coronaire revascularisatie, 0,91 voor myocardinfarct, 0,26 voor beroerte en 0,50 voor urgente opname waarvoor coronaire revascularisatie nodig is. Diarree en longontsteking kwamen ook voor met een incidentie van respectievelijk 9,7% colchicinegroep ten opzichte van 8,9% (p=0,35) in de placebogroep en 0,9% ten opzichte van 0,4% (p=0.03), wat niet significant vaker is in de colchicine- dan in de placebogroep.

Conclusie 
Bij patiënten met een recent cardiovasculair incident, leidt dagelijks 0,5 mg colchicine tot een significant verminderd risico op ischemische hartincidenten en beroerten ten opzichte van placebo.

Consequenties voor de praktijk 
De cijfers zijn in eerste opzicht heel hoopvol voor mensen die een myocardinfarct mee hebben gemaakt. Een beperking van de studie is de relatief korte mediane duur van 22,6 maanden. Risico’s en voordelen van behandeling met cochicine op lange termijn zijn niet geëvalueerd. Verder is er onvoldoende onderbouwing aan welke patiënten dit gegeven moet worden: zijn dit alle patiënten of zijn er subgroepen die er meer baat bij hebben? Ook moeten cardiologen handvatten krijgen hoe het te gebruiken. Wanneer hier meer evidentie voor is, zal eerst de behandeling in de tweede lijn aangepast worden en vervolgens de NHG-Standaard herzien worden.
Uitkomsten van onderzoeken roepen meestal maar één ding op: nog meer onderzoek doen. Dat is ook hier het geval.

Literatuur
Tardif JC, Kouz S et al. Efficacy of Low-Dose Colchicine after Myocardial Infarction. N Engl J Med nov 16 2019. nejm.org
1. Hansson GK. Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease. N Engl J Med 2005;352:1685-1695.
2. Ridker PM, Everett BM, Thuren T et al. Antiinflammatory therapy with canakinumab for atherosclerotic disease. N Engl J Med 2017;377:1119-1131.
3. Ridker PM, Everett BM, Pradhan A et al. Low-dose methotrexate for the prevention of atherosclerotic events. N Engl J Med 2019;380:752-762.