Metformine voor verlengen zwangerschap bij preterme pre-eclampsie

Bart Maris en Toorya Sewberath-Misser, apothekers in opleiding tot specialist
januari 2022

Waarom dit onderzoek?
Momenteel is er nog geen behandeling voor pre-eclampsie. Uit preklinische studies is metformine een potentieel effectieve behandeling gebleken. Ook in diermodellen kwam enige mate van effectiviteit naar voren. De effectiviteit was echter in onderzoeken nog niet aangetoond.

Onderzoeksvraag
Leidt het gebruik van metformine met vertraagde afgifte tot een verlenging van de zwangerschap bij vrouwen met preterme pre-eclampsie?

Hoe werd dit onderzocht?
Het betreft hier een dubbelblind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, klinisch onderzoek, waarbij de zwangerschapsduur vergeleken werd bij zwangere vrouwen met pre-eclampsie die driemaal daags 1 gram metformine met vertraagde afgifte (n=90) of placebo toegediend kregen (n=90). Hierbij werden vrouwen meegenomen met preterme pre-eclampsie en een zwangerschap van 26+0 tot 31+6 weken met proteïnurie (>300 mg eiwit per 24 uur). De vrouwen werden gedurende de gehele onderzoeksperiode gevolgd in het ziekenhuis. Tenzij er een acute indicatie was om de geboorte vroeger te laten plaatshebben, werden alle bevallingen ingeleid op 34 weken.

Belangrijkste resultaten
De mediane tijd van randomisatie tot bevallen was in de metforminegroep 17,7 dagen en in de placebogroep 10,1 dagen (mediaan verschil is 7,6 dagen; gemiddelde geometrische ratio 1,39; 95%BI 0,99-1,95). Het verschil blijkt echter niet significant te zijn. Bij het uitsluiten van deelnemers, die tijdens het onderzoek gestopt waren met metformine of placebo, was de mediane tijd van randomisatie tot bevallen 17,5 dagen in de metforminegroep en 7,9 dagen in de controlegroep (mediaan verschil 9,6 dagen; gemiddelde geometrische ratio 1,67; 95%BI 1,15-2,42). Dit verschil was significant. De deelnemers in deze analyse gebruikten of de volledige dosis metformine, of een lagere dosis. Bij het meenemen van deelnemers die uitsluitend de volledige dosis metformine en placebo innamen, was de mediane tijd tot bevallen 16,3 en 4,8 dagen respectievelijk (mediaan verschil is 11,5 dagen; gemiddelde geometrische ratio 1,85; 95%BI 1,16-2,96). Ook dit verschil was significant.

Belangrijkste conclusies
De studie laat zien dat metforminegebruik de zwangerschapsduur mogelijk verlengt bij vrouwen met preterme pre-eclampsie. Er is echter nog verder onderzoek nodig om dit vast te stellen.

Consequenties voor de praktijk
In de populatie, waarin deze studie uitgevoerd is, was een hoge incidentie van hiv, obesitas en chronische hypertensie. Hierdoor is dit onderzoek niet representatief voor de algehele populatie. Verder onderzoek is daarom nodig vooraleer deze behandeling ook werkelijk in de klinische praktijk kan worden geïmplementeerd.

Literatuur
Cluver CA, Hiscock R, Decloedt E, Hall DR, Schel S, Mol BW et al. Use of metformin to prolong gestation in preterm pre-eclampsia: randomised, double blind, placebo controlled trial. Br Med J 2021;374:n2103.