Vergelijkbaar risico op sterfte, hartinfarct of beroerte bij P2Y12-remmer-monotherapie als duale antiplaatjestherapie na coronaire revascularisatie

Shakiba Zahedin Labbaf, apotheker in opleiding tot specialist
februari 2022

Waarom dit onderzoek?
Duale antiplaatjestherapie (DAPT), bestaande uit aspirine gecombineerd met een orale P2Y12- remmer, vermindert het risico op een ischemisch event, maar verhoogt tegelijkertijd het risico op een ernstige bloeding in vergelijking met aspirine alleen. Er zijn echter weinig studies die het effect van P2Y12-remmer-monotherapie als alternatieve behandeling voor DAPT hebben onderzocht. De risico’s en de voordelen van het stopzetten van aspirine zijn niet overtuigend vastgesteld.

Onderzoeksvraag
Is P2Y12-remmer-monotherapie minstens even effectief als DAPT wat betreft sterfte, hartinfarct of beroerte met een lager bloedingsrisico bij patiënten die coronaire revascularisatie hebben ondergaan?

Hoe werd dit onderzocht?
Er werd een individuele patiëntendata meta-analyse uitgevoerd van zes gerandomiseerde trials met in totaal 23.308 patiënten met coronaire revascularisatie. Het onderzoek was opgezet om non-inferieuriteit van P2Y12-remmer-monotherapie in vergelijking met DAPT aan te tonen. Alle patiënten hadden een beginfase van DAPT. Bij de ene groep is aspirine stopgezet (monotherapie met P2Y12-remmer) en bij de andere groep is DAPT voortgezet. Alleen gebeurtenissen die na de initiële DAPT-fase optraden, zijn meegenomen. Het primaire eindpunt was een samenstelling van sterfte door alle oorzaken, hartinfarct en beroerte. Het veiligheidseindpunt was Bleeding Academic Research Consortium (BARC) type 3- of 5-bloeding. De patiënten hadden verder geen gelijktijdige indicatie voor orale antistolling.

Belangrijkste resultaten
P2Y12-remmer-monotherapie is niet inferieur aan DAPT wat betreft sterfte door alle oorzaken, hartinfarct en beroerte. Het primaire eindpunt vond plaats in 2,95% in de P2Y12-remmer-monotherapiegroep en 3,27% in de DAPT-groep (hazardratio, HR: 0,93; 95%BI 0,79-1,09). Het is echter niet aangetoond dat monotherapie met P2Y12-remmer het risico op de primaire eindpunten verlaagt ten opzichte van DAPT. Een significante verlaging van het risico op cardiovasculaire dood is echter bij deze groep wel aangetoond (0,57% bij P2Y12-remmer-monotherapie versus 0,90% bij DAPT; HR: 0,69; 95%BI 0,50-0,95). Bij vrouwen bleek dat P2Y12-remmer-monotherapie het risico op het primaire eindpunt significant verlaagt. Het bloedingsrisico was ook lager bij P2Y12-remmer-monotherapie dan bij DAPT (0,89 versus 1,83%; HR: 0,49; 95%BI 0,39-0,63).

Belangrijkste conclusies
P2Y12-remmer-monotherapie werd geassocieerd met een vergelijkbaar risico op sterfte, hartinfarct of beroerte als bij DAPT. Het risico op dit eindpunt was echter lager bij vrouwen die P2Y12-remmer als monotherapie kregen. Daarnaast was het bloedingsrisico lager bij P2Y12-remmer-monotherapie dan bij DAPT.

Consequenties voor de praktijk
Het stopzetten van aspirine binnen één tot drie maanden na coronaire revascularisatie met de voortzetting van P2Y12-remmer als monotherapie kan in de praktijk een optie zijn die overwogen kan worden, vooral bij vrouwen. Er is echter meer onderzoek en validatie nodig om P2Y12-remmer-monotherapie met zekerheid aan te kunnen bevelen, omdat de resultaten zijn gebaseerd op studies die niet geblindeerd waren en de verhouding tussen het soort P2Y12-remmer in de studies verschillend was.

Literatuur
Valgimigli M, Gragnano F, Branca M, Franzone A, Baber U, Jang Y et al. P2Y12 inhibitor monotherapy or dual antiplatelet therapy after coronary revascularisation: individual patient level meta-analysis of randomised controlled trials. Br Med J (2021) 373:n1332. doi: 10.1136/bmj.n1332.