INGEZONDEN

Doet de KNMP 't in de broek?

- reactie op hoofdredactioneel nummer 7 van 7 april 2004 -

Jos Lüers kan gerust zijn, de KNMP doet het niet in de broek. Het getuigt eerder van bestuurlijk lef of 'continentie' om de afspraken uit het convenant te vertalen in uitleg en aanwijzingen voor de leden. Juist bij de start van zo'n meerpartijenafspraak kunnen derden eenvoudig zand in de raderen strooien. Dat heeft de KNMP willen voorkomen, en voorlopig met succes. Wij houden ons aan ons deel van de afspraak en maken helder wat is afgesproken. Pas dan, wanneer de eigen winkel op orde is, komt het moment waarop je verzekeraars en overheid kunt wijzen op hun verantwoordelijkheid. Pas dan kun je ze aanspreken op handelen in strijd met de geest of de letter van het convenant. Dat willen we niet, om de wat ongelukkige beeldspraak van Lüers te gebruiken, doen 'met de broek op de enkels'. Wanneer de hoofdredacteur van Pharma Selecta een luchtje meent te ruiken komt dat dus niet van de KNMP.

Jos van Dalen, secretaris KNMP-hoofdbestuur

 


 

uit de praktijk

Viert u mee?

 

SLECHTHeeft u ook die gezellige verpakking ontvangen van Organon? De Remeron® SolTab®-tabletten bestaan tien jaar en Organon heeft besloten iedereen een presentje toe te sturen met ballonnen en slingers. De gemiddelde apotheker zal echter niet in een feeststemming raken van zo'n pakketje.

Bij antidepressiva valt er wel ander werk te verrichten.

Lareb laat in een persbericht weten dat na een jaar experimenteren de proef met patiëntenmeldingen voorgezet wordt. Sinds een jaar kunnen geneesmiddelgebruikers zonder tussenkomst van arts en/of apotheker, zelf hun meldingen van bijwerkingen bij Lareb kwijt. Het aantal meldingen blijkt Lareb mee te vallen en inhoudelijk zodanig zinvol dat het project voortgezet wordt. Lareb wil niet alleen de website meer gebruiksvriendelijk maken, maar ook de inzender van een melding individueel een terugkoppeling geven. Lareb schrijft dat zij opmerkelijk veel meldingen op antidepressiva ontvangt. En dat zal echt niet bij een droge mond op Remeron® SolTab® blijven.

GOEDDaar drinken we op.

Proost, Organon, Lareb!

 


 

gelezen

Gepaarde donorruil

 

Sinds kort is gepaarde donorruil mogelijk voor patiënten met terminale nierinsufficiëntie. Wanneer patiënten om immunologische redenen geen donornier van hun partner kunnen ontvangen, kan nu een nier van de partner van een andere patiënt gekregen worden in ruil voor een nier van de eigen partner. De Nederlandse Transplantatie Stichting is verantwoordelijk voor de toewijzing van de nieren, waardoor orgaanhandel wordt uitgesloten. Bron: Ned Tijdschr Geneesk: 2004; 28 feb; 148(9):420-423.
 

Wanneer komt de DBC?

 

Binnen de Nederlandse ziekenhuizen wordt er al jaren over gesproken: de invoering van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's). DBC's zijn beschrijvingen van medische handelingen waar de betrokken partijen een vaste prijs voor hebben afgesproken. Zo spreken zorgverzekeraars bijvoorbeeld voor een knieoperatie een prijs af met ziekenhuizen. "Met deze afspraken krijgt de marktwerking in de zorg een stimulans. Dat is nodig om meer inzicht te krijgen in de budgetopbrengsten enerzijds en geleverde prestatie en bijbehorende kosten anderzijds." Aldus het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Dit nieuwe vergoedingensysteem zou per 1 juli moeten worden ingevoerd. Voor veel ziekenhuizen is het een enorme administratieve last om alles op tijd geregeld te krijgen. Op 24 maart heeft minister Hoogervorst van VWS samen met de bestuurlijke vertegenwoordigers van verschillende partijen de stand van zaken opgemaakt van de invoering van de DBC's en is besloten de daadwerkelijke invoering uit te stellen tot januari 2005.

Tot op heden is het echter nog niet duidelijk op welke manier medicatie moet worden verwerkt in de DBC's. Voor de ziekenhuisapotheken is dit een reëel probleem, maar ook in de eerste lijn zullen apotheken geconfronteerd worden met deze materie, aangezien er ook sprake is van het opnemen van poliklinische afspraken na ziekenhuisopname in de DBC's. Op welke manier zullen recepten die hieruit voort