Actueel

Persbericht Proeftuin Farmacie Groningen Klacht PFG tegen AstraZeneca gegrond verklaard

Stichting Code Geneesmiddelen Reclame berispt fabrikant wegens misleidende reclame

 

Op 24 juni 2005 heeft de Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) uitspraak gedaan over de klacht die was ingediend door de Proeftuin Farmacie Groningen (PFG). Deze klacht had betrekking op een reclame-uiting voor Crestor® doorAstraZeneca.

De Codecommissie heeft de klacht van de PFG gegrond verklaard en AstraZeneca ter zake van het aanprijzen van Crestor® berispt.

 

De klacht had betrekking op een reclame-uiting over Crestor® die AstraZeneca begin dit jaar aan 177 huisartsen in de regio Groningen verzonden heeft. Daarin wordt de indruk gewekt dat in het Groninger Transmuraal Formularium Crestor® wordt aangeraden. Deze suggestie acht de Proeftuin misleidend omdat Crestor® beargumenteerd niet is opgenomen in het Groninger Transmuraal Formularium. De PFG doet met haar klacht een beroep op de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR.

 

De Codecommissie CGR heeft de klacht behandeld ter zitting van 7 juni te Gouda. De uitspraak volgde op 24 juni. De Codecommissie is nagegaan in hoeverre de mailing voldoet aan de vereisten die in artikel 4 van de Gedragscode zijn neergelegd. Eén van de vereisten (artikel 4.2) houdt in dat reclame op een zodanige wijze dient te geschieden dat het rationele gebruik van de betrokken geneesmiddelen in farmacotherapeutisch opzicht wordt bevorderd en dat degene tot wie de aanprijzing is gericht op generlei wijze wordt misleid. Aan dit vereiste voldoet de mailing van AstraZeneca niet.

De Codecommissie is dan ook van mening dat de klacht van de PFG gegrond is.

 

De Proeftuin Farmacie Groningen bestaat sinds 1999 en is een samenwerkingsverband tussen huisartsen, specialisten en apothekers uit de provincie Groningen. De Proeftuin wordt ondersteund door de regionale ziekenhuizen, de koepels van huisartsen, apothekers en specialisten, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraar Menzis (Geové). Doel van de Proeftuin is het bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid in het voorschrijven, afleveren en gebruik van geneesmiddelen. Informatie over de inhoud en het totstandkomen van de transmurale richtlijnen van de PFG kunt u vinden op http://www.proeftuinfarmaciegroningen.nl .

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Mw. H. Blei, projectleider van de Proeftuin Farmacie Groningen, 050-5245685.

Zie http://www.cgr.nl v oor de integrale tekst van de uitspraak van de CGR onder kenmerk K05.004.